Bằng cách đăng nhập vào trang thông tin điện tử (website), người sử dụng đồng ý các điều khoản sử dụng được quy định theo đây (“Điều Khoản Sử Dụng”). Trong trường hợp từ chối, người sử dụng có thể không sử dụng và đăng nhập thành công vào website này.